Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Wednesday
Dec 02nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Studenţi ANUNȚ BURSE SOCIALE, SEM.I, 2020-2021

ANUNȚ BURSE SOCIALE, SEM.I, 2020-2021

E-mail Print PDF

 

 

ANUNŢ

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE

ÎN SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, aprobat de Universitatea din Craiova, vă comunicăm condițiile și calendarul pregătirii și transmiterii dosarelor la Secretariat în vederea obținerii bursei sociale/bursei sociale ocazionale în sem.I, 2020-2021, după cum urmează:

(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus masura plasamentului familial, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie (1346 lei/lună pentru lunile iulie, august, septembrie 2020):

· studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune cerere

către Decan, conform modelului anexat, însoţită de un dosar care sa cuprindă:

1) copie a cărţii de identitate;

2) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;

3) documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare; b) adeverința de șomaj; c) adeverinţa de venit net; d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.)

4) adeverinţă elev/student in cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ;

5) adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de căre administrația financiară, după caz;

6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are alte venituri decât cele declarate;

7) declarație de venituri tip

8) studentii orfani de un parinte vor depune documentele justificative de venit pentru parintele care îi întreține și frați conform punctului

c) studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune cerere către Decan, conform modelului anexat, însoţită de un dosar care sa cuprindă:

1) copie a cărţii de identitate;

2) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;

3) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; b) adeverinţă de şomaj; c) adeverinţă de venit net, etc.;

5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;

6) declarație de venituri tip

b) Studenţii bolnavi cronic :

Acte necesare: cerere către Decan, conform modelului anexat, însoţită de un dosar care sa cuprindă:

1) copie a cărţii de identitate;

2) certificat medical eliberat de un medicul specialist (altul decat medicul de familie) sau Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical se va prezenta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul. De asemenea în certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in următoarele categoriile de boli: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, bolnavi SIDA sau infestați cu virusul HIV,handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească.

c) studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1346 lei/lună pentru lunile iulie, august, septembrie 2020):

Acte necesare: cerere către Decan, conform modelului anexat, însoţită de un dosar care sa cuprindă:

1) copii ale cărților de identitate aparținând studentului și membrilor familiei;

2) documente justificative privind veniturile membrilor familiei studentului (adeverinţe de salariu, sau după caz, taloane de pensie, şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social) din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iulie, august, septembrie 2020;

3) declarație notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri (cu vârsta peste 18 ani) ;

4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.)

5) taloane privind veniturile din alocaţii şi indemnizaţii de creştere ale minorilor;

6) adeverinţe privind încasările din jocuri de noroc;

7) declaraţie de venituri tip, din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura acestora;

8) adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de căre administrația financiară, după caz;

9) pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere;

10) taloane alocatii de stat pentru copii pe lunile mentionate;

11) copie după hotărârea de divorț;

12) adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;

13) ancheta sociala de la Primarie pentru studentii ale căror familii nu realizează venituri și în cazul în care părintii lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială.

14) copie după certificatul de căsătorie, daca este cazul.

15) declarație pe propria raspundere a studentului din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate.

(2) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii,

văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr.

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau

lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie

specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma

deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen,

militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea

drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media

lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

m) lista documentelor depuse la dosar

(3) Dacă părintele este plecat în strainătate în baza unui contract

de muncă se iau în calcul veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care a obținut venitul;

(4) Pentru studenții cu vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani

neîmpliniți, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ținând cont doar de veniturile personale și ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Pot beneficia de bursă socială din alocatiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.1, numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.

(6)Studenţii de la programele de licenţă şi master, şcolarizaţi în regim cu taxă pot beneficia de burse sociale şi de burse speciale numai din fondurile proprii extrabugetare ale facultății sau din alocațiile bugetare, cu respectarea prevederilor din Regulament.

(7) Studenții beneficiari de bursă socială pot primi și bursă din altă categorie (merit/ performanță și specială).

NOTĂ: Actele se vor transmite on-line pe adresa de e-mail a Secretariatului Facultăţii This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , conform opisului anexat, până la data de 30 octombrie 2020 iar studentul va primi confirmare de primire pe e-mail a dosarului electronic, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă, după caz.

După verificarea documentelor, dosarele complete cu documentele originale vor fi transmise, numerotate și cu opisul acestora, prin poștă, pe adresa Universității din Craiova, str.”Al.I.Cuza”, nr.13, cod 200585 (cu mențiunea Pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă”), până la data de 4 noiembrie 2020.

Dosarele cu documentele in original netransmise prin poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse. Nu se acceptă completarea cu documentele lipsă/incorecte după data de 30 octombrie 2020.

După repartizarea fondului de burse de către Universitate, listele finale cu beneficiarii de burse de performanță, merit, sociale, ajutor social ocazional vor fi afișate, pe site-ul facultatii, purtând coduri de anonimizare, până la data de 9 noiembrie 2020.

Afişat astăzi, 09.10.2020

MAI JOS GĂSIȚI FORMULARELE TIP PENTRU CERERE ȘI OPIS DOSAR

 

 

 

PENTRU FORMULARELE TIPIZATE PENTRU DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ


 

 

Noutati pe site